Top-Team TT

7 października, 2022

18 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. 

Ustawa między innymi określa ceny energii elektrycznej i stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców uprawnionych, a także wprowadza dodatek elektryczny dla odbiorców energii w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną.

Intencją ustawodawców jest zapewnienie wsparcia dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, w tym również w zakresie energii zużywanej na potrzeby pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, węzłów cieplnych, oświetlenia budynków mieszkalnych, garaży, domów letniskowych w ogródkach działkowych, o ile nie jest w tych pomieszczeniach prowadzona działalność gospodarcza.

Wsparcie to będzie polegało na łagodzeniu rosnących, często skokowo, kosztów zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.

Ma to umożliwiać mechanizm zmitygowania wzrostu cen w zatwierdzanych taryfach przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 2023 r. Jednocześnie ustalono limit zużycia energii elektrycznej (średniego) na poziomie 2 MWh.

Dodatkowe wsparcie będzie stosowane wobec gospodarstw domowych prowadzących działalność rolną, rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz osób niepełnosprawnych, którym podwyższono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej, uwzględniając ich zwiększone potrzeby. I tak dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie limit zwiększy się do 2,6 MWh, natomiast dla rolników i rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny – do 3 MWh. Ustalone limity mają zapewnić stabilizację rachunków za energię elektryczną na poziomie cen taryfowych z roku 2022.

Ustawa wprowadza też instrument zachęty do oszczędzania energii elektrycznej – jest nim mechanizm upustu w przypadku oszczędności energii o 10% w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. w porównaniu do zużycia z analogicznego poprzedniego okresu

Dodatek elektryczny

Ustawa przewiduje również wprowadzenie dodatku elektrycznego. Będzie on przysługiwał odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, jeśli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27s ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Co do zasady wysokość dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych wynosi 1000 zł. Jednak w przypadku, gdy roczne zużycie energii elektrycznej wyniesie więcej niż 5 MWh, wysokość dodatku będzie podwyższona do 1500 zł.

Co ważne, dodatek elektryczny nie podlega egzekucji i jest zwolniony z PIT. Nie będzie wliczany, w przypadku ulgi rehabilitacyjnej, do dochodów podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowie – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej.

Dodatek elektryczny nie jest też wliczany do dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz nie powoduje utraty prawa do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Źródło:
Ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

Najnowsze artykuły

Oferta ttpomoc, pomoc społeczna 2024

Proponowane artykuły


Ustawa o ochronie odbiorców energii elektrycznej z 7 października 2022r. 7 października, 2022
18… Czytaj więcej

Niebieska Karta – zmiany wprowadzone nową ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej 22 czerwca, 2023
22 czerwca… Czytaj więcej

Wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie obywateli Ukrainy – Aktualizacja 5 maja, 2023
W… Czytaj więcej

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023 25 listopada, 2022
Krajowy… Czytaj więcej

Synchronizacja czasu 7 lipca, 2022
Zgodnie z otrzymanymi… Czytaj więcej

Wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie obywateli Ukrainy (40 PLN) 4 kwietnia, 2022
4 kwietnia… Czytaj więcej

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (300 zł) W najnowszej wersji TT-POMOC (stable: GP-1.04-3-1) można… Czytaj więcej