Top-Team TT

22 listopada, 2022

Dodatek elektryczny dla odbiorców energii elektrycznej wprowadzony został przepisami ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Ustawa określa również ceny energii elektrycznej i stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców uprawnionych.

Dotyczy on ostatecznych odbiorców energii elektrycznej (czyli dokonujących zakupu energii wyłącznie dla własnych celów), dla których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną. To źródło powinno zostać zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11 sierpnia 2022 roku lub po tej dacie – w przypadku głównych źródeł ogrzewania
zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dotyczy to tych odbiorców, którzy ukończyli budowę domu po 11 sierpnia 2022 r. i w związku z tym dopiero po tym dniu dokonały odpowiednich zgłoszeń do CEEB.

Kwotę dodatku elektrycznego określono w wysokości 1000 zł. Jest ona wyższa i wynosi 1500 zł w przypadku tych gospodarstw domowych, w których zużycie energii elektrycznej w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh. Wypłacany będzie do dnia 31 marca 2023 roku.

Dodatek nie podlega egzekucji i jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Nie będzie również wliczany, w przypadku ulgi rehabilitacyjnej, do dochodów podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i
przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej. Poza tym dodatek nie jest wliczany do dochodu
uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz nie przyczynia się do utraty prawa do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w gminie właściwej ze względu na adres zamieszkani osoby składającej, w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dla kogo dodatek elektryczny?

W przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, każdemu z tych gospodarstw przysługuje jeden dodatek elektryczny.

Jeśli wniosek o wypłatę dodatku złoży więcej niż jedna osoba, zostanie on przyznany osobie, która składa wniosek jako pierwsza. 

Jeżeli wniosek o wypłatę dodatku będzie złożony dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, wówczas dodatek zostanie wypłacony wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy, natomiast pozostałe wnioski pozostaną bez rozpoznania.

Przyjęto zasadę, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek elektryczny nie przysługuje, jeśli gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym wykorzystywana jest energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii. 

Inne przypadki wykluczające przyznanie dodatku elektrycznego to przyznanie dodatku węglowego, a także dodatku do peletu drzewnego, drewna kawałkowego lub innego rodzaju biomasy, skroplonego LPG czy oleju; zakup paliwa stałego w postaci węgla kamiennego, brykietu lub peletu (zaw. co najmniej 85% węgla kamiennego) po cenie nie wyższej niż 996,00 zł brutto za tonę i od przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanemu  do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

Każdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego podlega weryfikacji przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Ewentualne wątpliwości będą rozstrzygane w toku wywiadu środowiskowego, który będzie miał na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego oraz jego zgodności z danymi podanymi we wniosku. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu
środowiskowego będzie stanowiło podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego.

Gminy otrzymają środki na wypłaty dodatku elektrycznego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Źródło:

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku

Najnowsze artykuły

Oferta ttpomoc, pomoc społeczna 2024

Proponowane artykuły


Niebieska Karta – zmiany wprowadzone nową ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej 22 czerwca, 2023
22… Czytaj więcej

Wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie obywateli Ukrainy – Aktualizacja 5 maja, 2023
W… Czytaj więcej

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023 25 listopada, 2022
Krajowy… Czytaj więcej

Dodatek Elektryczny 22 listopada, 2022
Dodatek… Czytaj więcej

Ustawa o ochronie odbiorców energii elektrycznej z 7 października 2022r. 7 października, 2022
18 października… Czytaj więcej

Synchronizacja czasu 7 lipca, 2022
Zgodnie z otrzymanymi… Czytaj więcej

Wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie obywateli Ukrainy (40 PLN) 4 kwietnia, 2022
4 kwietnia… Czytaj więcej

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (300 zł) W najnowszej wersji TT-POMOC (stable: GP-1.04-3-1) można… Czytaj więcej